Bli medlem i ALNSF

Velkommen som medlem i Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF (ALNSF). Velkommen til et faglig og organisatorisk fellesskap med over 1600 anestesisykepleiere.

Ditt medlemsnummer i ALNSF er det samme som i NSF.

ALNSF ble dannet i 1965 og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon. ALNSF er opptatt av at videreutdanningen i anestesisykepleie også i fremtiden skal føre til funksjonsdyktighet og har i mange år arbeidet målrettet for at anestesisykepleiere skal få en myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning.

Trykk her for å melde deg inn nå!

Medlemskap og stemmerett

ALNSF’s vedtekter §3:

 • Medlemmer. I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF som:
  • er utdannet anestesisykepleier før utgangen av 1978, eller
  • har fullført videreutdanning i anestesisykepleie eller har gjennomgått utdanning i utlandet, godkjent av ALNSF.
 • Ekstraordinære medlemmer.
  • Sykepleiere under videreutdanning i anestesisykepleie kan opptas som ekstraordinære medlemmer.
 • Æresmedlemmer.
  • Landsgruppens styre kan utnevne til æresmedlemmer personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.

Stemmerett

Stemmerett har ordinære medlemmer som er à jour med kontingent til ALNSF.

Ekstraordinære medlemmer har uttale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

Organisering

ALNSFs høyeste organ er Generalforsamlingen (GF). Denne avholdes hvert annet år. Her har alle medlemmer adgang, men bare ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare. GF velger et styre for 2 år og vedtar ALNSFs virksomhetsplan og budsjett for de neste 2 årene. ALNSFs leder er valgt av GF og ansatt i 50 % stilling.

ALNSF er videre organisert gjennom fylkesvise lokalgrupper. Lokalgruppene er særlig engasjert i saker som angår anestesisykepleiere i sitt fylke, og samarbeider med styret i saker av felles interesse for hele organisasjonen. Lokalgruppene arrangerer medlemsmøter hvor medlemmene oppfordres til å delta. Mange lokalgrupper arrangerer også kurs lokalt, eller regionalt i samarbeid med andre grupper.

Medlemskontigent

For å kunne være en aktiv organisasjon kreves penger. Hovedinntekten til ALNSF er medlemskontingenten. Denne er fra år 2018 ordinært medlem kr. 540,-

 • ekstraordinært medlem kr. 200,-
 • æresmedlemmer betaler ikke medlemskontingent.

Du vil få tilsendt et innbetalingskort på kontingenten fra NSF. Kontingenten gjelder for et kalenderår, uavhengig av når man melder seg inn eller ut. Innmeldinger etter 01.11 kreves det ikke kontingent for.

Adresseendringer m.m. sendes: NSFs Avdeling for medlemstjenester, Postboks 456 Sentrum, 0104 Oslo.

Du kan også gjøre endringer inne på din egen side på NSFs hjemmeside: www.nsf.no

Hva vi kan tilby medlemmer i ALNSF;

Kurs/kongresser

Anestesisykepleiernes fagkongress

Hvert år arrangerer vi fagkongress med aktuelle emner for anestesisykepleiere. Arrangementet er et samarbeid mellom styret og en avlokalgruppene hvor denne gruppa er ansvarlig for gjennomføringen. Dette er det største enkeltarrangement for anestesisykepleiere i Norge.

NOKIAS

Nordisk Kongress for Intensiv- og Anestesisykepleiere arrangeres hvert 3. år

Verdenskongress

for anestesisykepleiere arrangeres hvert 2.år.

Stipend

ALNSF - stipend deles ut hvert år. Dessuten har vi avtaler med firmaer som også deler ut reise- og fagutviklingsstipend til ALNSFs medlemmer. Stipendene lyses ut i vårt fagtidsskrift ”inspira ”og på vår internettside. Stipendene kan søkes av alle medlemmer, og utdeling vil foregå under fagkongressen.

Prosjekt

Foruten å dele ut fagutviklingsstipend, initierer og gjennomfører ALNSF ulike prosjekt av faglig art.

”inspirA”

Dette er vårt fagtidsskrift som utgis i samarbeid med Landsgruppen av intensivsykepleiere. Det kommer ut 4 ganger pr. år.

Nettsiden alnsf.no

Er faggruppens egen hjemmeside med aktuell informasjon av faglig og organisatorisk art. Du finner oss også på Facebook-trykk liker og du er med.

Etterutdanning

ALNSF godkjenner etterutdanningstimer. Dette har vært med på å sikre at anestesisykepleiere holder høy faglig standard.

Utdanning

ALNSF er opptatt av kvalitet på utdanning, og dette gjenspeiles blant annet gjennom at organisasjonen har et utdanningsutvalg. Utvalget velges av GF. Utdanningsutvalget er blant annet ansvarlig for gjennomføring av landsomfattende eksamen i anestesiologi, som siden 1989 har hatt form av MCQ.

Læreboken ”Anestesisykepleie” (Hovind, 2002, Akribe forlag) ble skrevet på initiativ fra ALNSF. Læreboken er nå revidert og kom ut i ny utgave 2011.

Internasjonalt samarbeid

ALNSF er medlem av International Federation of Nurse Anaesthesist, IFNA ( www.ifna-int.org ) samt deltar i Nordisk samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere, NOSAM.

Vi ønsker deg velkommen i ALNSF, og håper at du vil delta aktivt i organisasjonen slik at anestesisykepleierne i Norge også i fremtiden vil ha en fremtidsrettet og sterk organisasjon.

Kiel 9. mars 2013.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)