Alnsfs Prinsipprogram

Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF (ALNSF) er en organisasjon for anestesisykepleiere, og har som hovedmålsetning å ivareta og videreutvikle anestesisykepleie som fag og funksjonsområde.

ALNSF skal arbeide målrettet for å oppnå et godt samarbeid med Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) og International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) og deres samarbeidspartnere til beste for utviklingen av anestesifaget både nasjonalt og internasjonalt. I forhold til sykepleiefaglige problemstillinger bør samarbeid med andre faggrupper nasjonalt prioriteres. Anestesisykepleiere har en særegen funksjon i norsk helsetjeneste. Utdanning av anestesisykepleiere er et offentlig ansvar og forutsetter en langsiktig planlegging for å sikre at det er samsvar mellom utdanningsbehov og utdanningskapasitet. ALNSF må bli brukt som rådgivende organ i saker som angår anestesisykepleierens funksjons- og arbeidsområde ift. fag- og interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, helseforetak, direktorat og departement.

ANESTESISYKEPLEIE:

ALNSF mener at:

 • arbeidsområdet for anestesisykepleiere består i å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi ved kirurgi, prosedyrer og undersøkelser
 • anestesisykepleiere er kvalifisert for og bør ha en sentral funksjon i å ivareta akutt medisinske funksjoner både i og utenfor sykehus
 • anestesisykepleiere skal til enhver tid følge anbefalte retningslinjer for anestesiologisk virksomhet i Norge, formulert i” Norsk standard for anestesi” (vedtatt av NAF og ALNSF)
 • ALNSFs idegrunnlag og grunnlagsdokument skal danne basis for den daglige utøvelse av anestesisykepleie
 • anestesisykepleiere må være oppdatert på gjeldende lovverk og organisere og utøve sin funksjon faglig forsvarlig
 • anestesisykepleietjenesten skal være representert i avdelingens/klinikkens lederteam
 • anestesiavdelingene skal ha anestesisykepleier med fagansvar
 • anestesiavdelingene har ansvar for at avdelingenes anestesisykepleiere oppfyller kompetansekrav tilsvarende norsk rammeplan – og at anestesiologisk arbeid ivaretas i henhold til Norsk standard for anestesi

UTDANNING, FAGUTVIKLING OG FORSKNING:

ALNSF mener at:

Utdanning i anestesisykepleie skal:

 • følge nasjonal rammeplan
 • være et mastergradsprogram på 120 studiepoeng
 • forberede anestesisykepleieren til videre forskerutdanning (phd)
 • føre til funksjonsdyktighet som anestesisykepleier
 • gi spesialistgodkjenning/myndighetsgodkjenning 
 • høgskoler/universitet som utdanner anestesisykepleiere må ha tilsatt lærere med anestesisykepleiebakgrunn
 • kunnskaper i anestesiologi skal kvalitetssikres gjennom en landsomfattende eksamen
 • kontinuerlig kompetanseutvikling relatert til yrkesutøvelse er både arbeidstaker og arbeidsgivers ansvar anestesisykepleiere med 90 stp utdanning skal gis mulighet for påbygging til en mastergrad
 • anestesiavdelingene skal tilrettelegge for gjennomføring av ALNSFs kompetanseutviklingsprogram
 • anestesisykepleiere skal kunne dokumentere godkjente etterutdanningstimer
 • fagutvikling og forskning innen anestesisykepleie er en forutsetning for faglig forsvarlig yrkesutøvelse

INTERNASJONALT SAMARBEID:

ALNSF mener at:

 • ALNSF skal være representert og aktiv pådriver i internasjonale fora for anestesisykepleiere, ved deltagelse i Nordisk samarbeid (NOSAM) og International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA)
 • ALNSFs grunnlagsdokumenter skal samsvare med IFNA sin policy og grunnlagsdokumenter
 • Internasjonalt samarbeid i form av fag- og forskningssamarbeid og erfaringsutveksling er nødvendig for utvikling av anestesisykepleierfaget

LØNNS – OG ARBEIDSSOSIALE FORHOLD:

ALNSF mener at:

 • lønn skal gjenspeile anestesisykepleiernes kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar
 • anestesisykepleieren skal sikres et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.
 • det må arbeides for at styrerepresentanter i faggruppene lokalt og sentralt gjennom NSFs sentrale forhandlinger, sikres permisjonsrettigheter til faggruppearbeidet.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo