Alnsfs Prinsipprogram

Skrevet av Rainer Domogalla . Publisert i Informasjon

Anestesisykepleiernes landsgruppe av NSF (ALNSF) er en organisasjon for anestesisykepleiere, og har som hovedmålsetning å ivareta og videreutvikle anestesisykepleie som fag og funksjonsområde.

ALNSF skal arbeide målrettet for å oppnå et godt samarbeid med Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) og International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) og deres samarbeidspartnere til beste for utviklingen av anestesifaget både nasjonalt og internasjonalt. I forhold til sykepleiefaglige problemstillinger bør samarbeid med andre faggrupper nasjonalt prioriteres. Anestesisykepleiere har en særegen funksjon i norsk helsetjeneste. Utdanning av anestesisykepleiere er et offentlig ansvar og forutsetter en langsiktig planlegging for å sikre at det er samsvar mellom utdanningsbehov og utdanningskapasitet. ALNSF må bli brukt som rådgivende organ i saker som angår anestesisykepleierens funksjons- og arbeidsområde ift. fag- og interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, helseforetak, direktorat og departement.

ANESTESISYKEPLEIE:

ALNSF mener at:

UTDANNING, FAGUTVIKLING OG FORSKNING:

ALNSF mener at:

Utdanning i anestesisykepleie skal:

INTERNASJONALT SAMARBEID:

ALNSF mener at:

LØNNS – OG ARBEIDSSOSIALE FORHOLD:

ALNSF mener at:

Utskrift