Anestesisykepleiernes NSF Prinsipprogram

Anestesisykepleierne NSF er en organisasjon for anestesisykepleiere, og har som hovedmålsetning å ivareta og videreutvikle anestesisykepleie som fag og funksjonsområde.

Anestesisykepleierne NSF skal arbeide målrettet for å oppnå et godt samarbeid med Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) og International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) og deres samarbeidspartnere til beste for utviklingen av anestesifaget både nasjonalt og internasjonalt. I forhold til sykepleiefaglige problemstillinger bør samarbeid med andre faggrupper nasjonalt prioriteres. Anestesisykepleiere har en særegen funksjon i norsk helsetjeneste. Utdanning av anestesisykepleiere er et offentlig ansvar og forutsetter en langsiktig planlegging for å sikre at det er samsvar mellom utdanningsbehov og utdanningskapasitet. Anestesisykepleierne NSF må bli brukt som rådgivende organ i saker som angår anestesisykepleierens funksjons- og arbeidsområde ift. fag- og interesseorganisasjoner nasjonalt og internasjonalt, helseforetak, direktorat og departement.

ANESTESISYKEPLEIE:

Anestesisykepleierne NSF mener at:

 • arbeidsområdet for anestesisykepleiere består i å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi ved kirurgi, prosedyrer og undersøkelser
 • anestesisykepleiere er kvalifisert for og bør ha en sentral funksjon i å ivareta akutt medisinske funksjoner både i og utenfor sykehus
 • anestesisykepleiere skal til enhver tid følge anbefalte retningslinjer for anestesiologisk virksomhet i Norge, formulert i” Norsk standard for anestesi” (vedtatt av NAF og Anestesisykepleierne NSF)
 • Anestesisykepleierne NSFs idegrunnlag og grunnlagsdokument skal danne basis for den daglige utøvelse av anestesisykepleie
 • anestesisykepleiere må være oppdatert på gjeldende lovverk og organisere og utøve sin funksjon faglig forsvarlig
 • anestesisykepleietjenesten skal være representert i avdelingens/klinikkens lederteam
 • anestesiavdelingene skal ha anestesisykepleier med fagansvar
 • anestesiavdelingene har ansvar for at avdelingenes anestesisykepleiere oppfyller kompetansekrav tilsvarende norsk rammeplan – og at anestesiologisk arbeid ivaretas i henhold til Norsk standard for anestesi

UTDANNING, FAGUTVIKLING OG FORSKNING:

Anestesisykepleierne NSF mener at:

Utdanning i anestesisykepleie skal:

 • følge nasjonal rammeplan
 • være et mastergradsprogram på 120 studiepoeng
 • forberede anestesisykepleieren til videre forskerutdanning (phd)
 • føre til funksjonsdyktighet som anestesisykepleier
 • gi spesialistgodkjenning/myndighetsgodkjenning 
 • høgskoler/universitet som utdanner anestesisykepleiere må ha tilsatt lærere med anestesisykepleiebakgrunn
 • kunnskaper i anestesiologi skal kvalitetssikres gjennom en landsomfattende eksamen
 • kontinuerlig kompetanseutvikling relatert til yrkesutøvelse er både arbeidstaker og arbeidsgivers ansvar anestesisykepleiere med 90 stp utdanning skal gis mulighet for påbygging til en mastergrad
 • anestesiavdelingene skal tilrettelegge for gjennomføring av Anestesisykepleierne NSF sitt kompetanseutviklingsprogram
 • anestesisykepleiere skal kunne dokumentere godkjente etterutdanningstimer
 • fagutvikling og forskning innen anestesisykepleie er en forutsetning for faglig forsvarlig yrkesutøvelse

INTERNASJONALT SAMARBEID:

Anestesisykepleierne NSF mener at:

 • Anestesisykepleierne NSF skal være representert og aktiv pådriver i internasjonale fora for anestesisykepleiere, ved deltagelse i Nordisk samarbeid (NOSAM) og International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA)
 • Anestesisykepleierne NSF sine grunnlagsdokumenter skal samsvare med IFNA sin policy og grunnlagsdokumenter
 • Internasjonalt samarbeid i form av fag- og forskningssamarbeid og erfaringsutveksling er nødvendig for utvikling av anestesisykepleierfaget

LØNNS – OG ARBEIDSSOSIALE FORHOLD:

Anestesisykepleierne NSF mener at:

 • lønn skal gjenspeile anestesisykepleiernes kompetanse, utdanning, funksjon og ansvar
 • anestesisykepleieren skal sikres et helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø.
 • det må arbeides for at styrerepresentanter i faggruppene lokalt og sentralt gjennom NSFs sentrale forhandlinger, sikres permisjonsrettigheter til faggruppearbeidet.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo