Bli medlem i Anestesisykepleierne NSF

Velkommen som medlem i Anestesisykepleierne NSF. Velkommen til et faglig og organisatorisk fellesskap med over 1600 anestesisykepleiere.

Ditt medlemsnummer i Anestesisykepleierne NSF er det samme som i NSF.

Anestesisykepleierne NSF ble dannet i 1965 og arbeider kontinuerlig for å videreutvikle anestesisykepleiernes utdanning, kompetanse, fag og funksjon. Anestesisykepleierne NSF er opptatt av at videreutdanningen i anestesisykepleie også i fremtiden skal føre til funksjonsdyktighet og har i mange år arbeidet målrettet for at anestesisykepleiere skal få en myndighetsgodkjent spesialistgodkjenning.

Trykk her for å melde deg inn nå!

Medlemskap og stemmerett

Anestesisykepleierne NSF’s vedtekter §3:

 • Medlemmer. I landsgruppen kan opptas medlemmer av NSF som:
  • er utdannet anestesisykepleier før utgangen av 1978, eller
  • har fullført videreutdanning i anestesisykepleie eller har gjennomgått utdanning i utlandet, godkjent av Anestesisykepleierne NSF.
 • Ekstraordinære medlemmer.
  • Sykepleiere under videreutdanning i anestesisykepleie kan opptas som ekstraordinære medlemmer.
 • Æresmedlemmer.
  • Landsgruppens styre kan utnevne til æresmedlemmer personer som har gjort seg særlig fortjent til dette.

Stemmerett

Stemmerett har ordinære medlemmer som er à jour med kontingent til Anestesisykepleierne NSF.

Ekstraordinære medlemmer har uttale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbare.

Organisering

Anestesisykepleierne NSFs høyeste organ er Generalforsamlingen (GF). Denne avholdes hvert annet år. Her har alle medlemmer adgang, men bare ordinære medlemmer har stemmerett og er valgbare. GF velger et styre for 2 år og vedtar Anestesisykepleierne NSFs virksomhetsplan og budsjett for de neste 2 årene. Anestesisykepleierne NSFs leder er valgt av GF og ansatt i 50 % stilling.

Anestesisykepleierne NSF er videre organisert gjennom fylkesvise lokalgrupper. Lokalgruppene er særlig engasjert i saker som angår anestesisykepleiere i sitt fylke, og samarbeider med styret i saker av felles interesse for hele organisasjonen. Lokalgruppene arrangerer medlemsmøter hvor medlemmene oppfordres til å delta. Mange lokalgrupper arrangerer også kurs lokalt, eller regionalt i samarbeid med andre grupper.

Medlemskontigent

Hovedinntekten til Anestesisykepleierne NSF er medlemskontingenten som betales en gang per år.

I 2019 er medlemskontingenten:

 • Ordinært medlemskap: 540 kroner
 • Ekstraordinært medlemskap (pensjonister, uføretrygdede): 200 kr
 • Æresmedlemskap – betaler ikke medlemsavgift
 • Studentmedlemskap – gratis*

* Studentmedlemskap gjelder frem til en begynner å jobbe som anestesisykepleier. Studentmedlemskap er et ekstraordinært medlemskap og en har jfr Anestesisykepleierne NSF sine vedtekter ikke fulle demokratiske rettigheter i Anestesisykepleierne NSF – det vil si at en ikke er valgbar til å sitte i styret, og heller ikke har stemmerett under årsmøte eller generalforsamlingen. Derfor ønsker vi at alle som har begynt å jobbe som anestesisykepleiere skal ha ordinært medlemskap. Anestesisykepleier som tar master som «påbygg» kan derfor ikke tilbys studentmedlemskap.

Kontingenten indeksreguleres årlig og kreves inn av Norsk Sykepleierforbund (NSF) på vegne av Anestesisykepleierne NSF. Faktura sendes ut via e-post eller som e-faktura dersom du godkjenner dette i din bank. Kontingenten gjelder for et kalenderår, uavhengig av når man melder seg inn eller ut. Innmeldinger etter 01.10 kreves det ikke kontingent for. Adresseendringer, endring av arbeidssted gjøres på NSF.no – min side, har du spørsmål angående kontingent/faktura samt utmelding, kontakt NSF medlemstjenester på eller på telefon 994 02409.

Hva vi kan tilby medlemmer i Anestesisykepleierne NSF;

Kurs/kongresser

Anestesisykepleiernes fagkongress

Hvert år arrangerer vi fagkongress med aktuelle emner for anestesisykepleiere. Arrangementet er et samarbeid mellom styret og en avlokalgruppene hvor denne gruppa er ansvarlig for gjennomføringen. Dette er det største enkeltarrangement for anestesisykepleiere i Norge.

NOKIAS

Nordisk Kongress for Intensiv- og Anestesisykepleiere arrangeres hvert 3. år

Verdenskongress

for anestesisykepleiere arrangeres hvert 2.år.

Stipend

Anestesisykepleierne NSF - stipend deles ut hvert år. Dessuten har vi avtaler med firmaer som også deler ut reise- og fagutviklingsstipend til Anestesisykepleierne NSFs medlemmer. Stipendene lyses ut i vårt fagtidsskrift ”inspira ”og på vår internettside. Stipendene kan søkes av alle medlemmer, og utdeling vil foregå under fagkongressen.

Prosjekt

Foruten å dele ut fagutviklingsstipend, initierer og gjennomfører Anestesisykepleierne NSF ulike prosjekt av faglig art.

”inspirA”

Dette er vårt fagtidsskrift som utgis i samarbeid med Landsgruppen av intensivsykepleiere. Det kommer ut 4 ganger pr. år.

Nettsiden anestesisykepleierne.no

Er faggruppens egen hjemmeside med aktuell informasjon av faglig og organisatorisk art. Du finner oss også på Facebook-trykk liker og du er med.

Etterutdanning

Anestesisykepleierne NSF godkjenner etterutdanningstimer. Dette har vært med på å sikre at anestesisykepleiere holder høy faglig standard.

Utdanning

Anestesisykepleierne NSF er opptatt av kvalitet på utdanning, og dette gjenspeiles blant annet gjennom at organisasjonen har et utdanningsutvalg. Utvalget velges av GF. Utdanningsutvalget er blant annet ansvarlig for gjennomføring av landsomfattende eksamen i anestesiologi, som siden 1989 har hatt form av MCQ.

Læreboken ”Anestesisykepleie” (Hovind, 2002, Akribe forlag) ble skrevet på initiativ fra Anestesisykepleierne NSF. Læreboken er nå revidert og kom ut i ny utgave 2011.

Internasjonalt samarbeid

Anestesisykepleierne NSF er medlem av International Federation of Nurse Anaesthesist, IFNA ( www.ifna-int.org ) samt deltar i Nordisk samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere, NOSAM.

Vi ønsker deg velkommen i Anestesisykepleierne NSF, og håper at du vil delta aktivt i organisasjonen slik at anestesisykepleierne i Norge også i fremtiden vil ha en fremtidsrettet og sterk organisasjon.

Kiel 9. mars 2013.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo