ALNSFs innsatsområder 2017-2019

Innsatsområdene er i tråd med NSFs innsatsområder vedtatt på Landsmøte 2016. Innsatsområdene er tilpasset anestesisykepleiernes prioriteringer. Ansvar for gjennomføring fordeles av det nye styret i samarbeid med lokalgruppelederne.

Helsetjenesten - Prioritering og organisering

Hovedmål:

En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste der finansiering, prioritering og organisering tar utgangspunkt i pasienters behov for helsehjelp, kvalitet og prinsippet om behandling på beste effektive omsorgsnivå.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Ledelse i anestesiavdelingene – bruke ledernettverk
 • Være proaktiv i forhold til aktuelle høringsrunder
 • Aktivt fremme BRUAS-rapporten «Bruk av anestesisykepleier i prehospitalt arbeid – en hemmelig tjeneste?”
 • Forankre og bekjentgjøre «Norsk Standard for anestesi», nå og oversatt til engelsk
 • Fremme og bekjentgjøre ABIO-rapporten – hva gjøres med mangelen på spesialsykepleiere?

Anestesisykepleieprofesjonen i utvikling

Hovedmål:

En kompetent, tydelig, rett bemannet og godt koordinert anestesisykepleietjeneste, med fokus på faglig kvalitet og pasientsikkerhet.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Jobbe for spesialistgodkjenning som vil gi samfunnet en garanti for at en myndighetsgodkjent anestesisykepleier innehar de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som myndighetene til enhver tid anser som påkrevd.
 • Fremme og utvikle anestesisykepleierens arbeids- og funksjonsområde
 • Sikre en bemanning og kompetansesammensetning som ivaretar balanse mellom oppgaver og ressurser
 • Bidra til fagutviklingsprosjekt og bruk av fagsykepleiernettverk på nasjonalt nivå

Utdanning og forskning

Hovedmål:

Utdanning og forskning skal gi anestesisykepleierne kunnskap og kompetanse som grunnlag for å sikre pasienter og pårørende trygge og gode helsetjenester

Viktige elementer for å nå målet:

 • ALNSF skal være premissleverandør for fag og utdanning, jfr ALNSFs Grunnlagsdokument
 • Satsningsområde for utdanningsutvalget er videreføring og videreutvikling av nettverket for fagsykepleiere og -lærere
 • Sikre felles nasjonalt nivå på anestesisykepleiere
 • Fremtidens anestesisykepleier har en mastergrad og er en funksjonsdyktig anestesisykepleier etter utdanning.
 • Internasjonal godkjenning av norsk utdanning (IFNAs - APAP-godkjenning).

Lønns- og arbeidsvilkår

Hovedmål:

Lønns- og arbeidsvilkår som anerkjenner og verdsetter anestesisykepleierens utdanning, kompetanse, funksjon og ansvar. Et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø som bidrar til å skape attraktive arbeidsplasser og muliggjør høy yrkesdeltakelse i alle livsfaser.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Følge opp ABIO – undersøkelsen
 • Arbeide for tariff-festet rett til fri for deltagelse på styremøter for faggrupper, jfr NSFs tillitsvalgtes rettigheter
 • Tydeliggjøre anestesisykepleierens kompetanse og bidrag til samfunnets verdiskapning

Medlemmer og organisasjon

Hovedmål:

ALNSF er en tydelig profesjons- og fagorganisasjon og en sentral aktør overfor myndigheter og arbeidsgivere, både nasjonalt og internasjonalt.

Viktige elementer for å nå målet:

 • Nyhetsbrev til medlemmer
 • Være tydelig overfor NSF i saker som angår vårt fagfelt.
 • Medlemsrekrutering med fokus på anestesisykepleiestudentene
 • FUFO (Arbeidsfunksjon og arbeidsforhold for anestesisykepleiere) – gjennomføring av undersøkelse
 • Oppfølging av ledernettverk for anestesisykepleiere
 • Nordisk Samarbeid for Anestesi- og Intensivsykepleiere (NOSAM)
 • The International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) – Norges representant er valgt inn i Executive Commitee i IFNA
 • Fortsette med lokalgruppelederkonferanse (LGK) for å opprettholde kontakt med lokalgruppene og å bygge en organisasjon som står sterkt både lokalt og sentralt.
 • Arrangere årlig Fagkongress
 • ALNSF i NSF – prosjekt ny struktur Sentralt Fagforum
 • Alnsf.no
 • Politisk påvirkningsarbeid
 • Ivareta historiske dokumenter

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo