Logo Anestesisykepleierne NSF

Innsatsområder Anestesisykepleierne NSF 2019-2021

Innsatsområdene er i tråd med NSFs innsatsområder vedtatt på Landsmøtet i 2016. Innsatsområdene er tilpasset anestesisykepleiernes prioriteringer. Ansvar for gjennomføring er landsstyret i samarbeid med lokale styrer i Anestesisykepleierne NSF.

Utskrift

Vedtekter for lokalgruppe

Vedtekter for ALNSF (navn på lokalgruppe).

Vedtatt på GF 2014

§ 1 Navn

Anestesisykepleierne NSF, (navn på lokalgruppe). Forkortet ALNSF (navn på lokalgruppe).

§ 2 Medlemskap og medlemsrettigheter

A. Medlemmer:

Medlemskap i ALNSF (navn på lokalgruppe) er åpent for medlemmer i NSF som imøtekommer de krav til medlemskap som ALNSF for øvrig fastsetter.

B. Æresmedlemmer:

Æresmedlemskap tildeles av landsstyret.

C. Stemmerett og valgbarhet:

Medlemmer som er àjour med kontingent til NSF og ALNSF har stemmerett og er valgbare. Det samme gjelder æresmedlemmer som også tilfredsstiller ordinære krav til medlemskap. Ekstraordinære medlemmer har uttale- og forslagsrett, men har ikke stemmerett og er ikke valgbar.

§ 3 Formål

A: ALNSF (navn på lokalgruppe) er forpliktet til å følge NSFs formål og prinsipper og skal vektlegge de av NSFs og ALNSFs prioriteringer som har generell og/eller spesiell gyldighet for lokalgruppens virkeområde.

B: Utover de formål som er spesifikke for den enkelte faggruppe må følgende inngå:

ALNSF (navn på lokalgruppe) skal:

 • Skape møteplass for fag‐ og kunnskapsutvikling.
 • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
 • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings‐ og erfaringsbasert kunnskap.
 • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.

§ 4 Årsmøtet

A: Årsmøtet:

Årsmøtet er lokal faggruppes høyeste myndighet. Det holdes årlig, evt. hvert annet år. Årsmøter som holdes hvert annet år må holdes i samsvar med ALNSFs generalforsamlingsperiode. Årsmøtet skal være avviklet innen 15. februar.

1. Adgang:

Årsmøtet er åpent for de av lokalgruppes medlemmer som er àjour med kontingent i ALNSF.

2. Saksliste:

Enkeltmedlemmer og faggruppens styre kan foreslå saker for behandling på årsmøtet. Sakene må være sendt lokal faggruppes styre minst 2 måneder før årsmøtet holdes. Saksliste og saksdokumenter kunngjøres for medlemmer senest 4 uker før årsmøtet holdes. Sakslisten foreslås av lokalgruppens styre og godkjennes av årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp utenom sakslisten krever 4/5 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete. Saker kan strykes fra sakslisten med alminnelig flertall.

Følgende poster er obligatoriske:

 • Registrering av antall stemmeberettigete
 • Oppnevning av ordstyrer
 • Godkjenning av sakslisten
 • Oppnevning av to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Gjennomgang av lokal faggruppes virksomhet, herunder årsberetning og regnskap for det foregående år (eventuelt to år)
 • Godkjenning av lokal faggruppes overordnete satsingsområder og økonomiske føringer
 • Valg av styre og nominasjonskomite

3. Valg av leder

Det skal være eget valg av leder. Leder må ha 50 % av stemmene for å bli valgt.

B. Valg og sammensetning:

Styret skal bestå av leder, nestleder, x styremedlemmer og x varamedlem(mer).

Styret velges av årsmøtet for en periode av to år. Gjenvalg kan skje.

Styret konstituerer seg selv.

Dersom leder får varig forfall, fungerer nestleder som lokalgruppens leder ut valgperioden.

Valg skal foregå skriftlig. Blanke stemmer betraktes som ikke avgitte stemmer. Ved andre valg og annen avstemming hvor ikke annet er bestemt i vedtektene, gjelder alminnelig flertall av de avgitte stemmer.

ALNSF landsstyre og NSFs lokale fylkeslag skal til enhver tid være underrettet om sammensetning av lokalgruppens styre.

C. Nyvalg:

Dersom så mange medlemmer/varamedlem i styret får varig forfall i løpet av årsmøteperioden at styret ikke lenger er funksjonsdyktig, skal nominasjonskomiteen administrere suppleringsvalg, basert på uravstemning blant stemmeberettigete medlemmer.

D. Ekstraordinært årsmøte:

Det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte når det kreves av en av følgende instanser:

 1. Lokal faggruppes styre
 2. Minst 25 % av medlemmene.

Møtet skal kunngjøres minst fire uker før det finner sted. Dersom ekstraordinært årsmøte fører til at lokal faggruppes styre må nedlegge sin funksjon, velges et interim-styre som fungerer frem til neste ordinære årsmøte. På tilsvarende måte velges interime medlemmer av styret, samt varamedlemmer, dersom så mange medlemmer/varamedlemmer nedlegger sine verv at styret ikke lenger er funksjonsdyktig.

§ 5 Styret i lokalgruppen:

A. Plass i organisasjonen:

Styret er lokalgruppens høyeste utøvende organ og står ansvarlig overfor årsmøtet og ALNSFs landsstyre.

B. Styret skal:

 1. Lede lokalgruppens virksomhet og forvalte gruppens midler.
 2. Fatte vedtak om årlige budsjett‐ og handlingsplaner, godkjenne årsberetning og årlige regnskaper. ALNSFs leder skal underrettes om styrets årsmøtevedtak.
 3. Behandle innkomne saker fra enkeltmedlemmer, ALNSFs landsstyre og NSFs sentrale organer.
 4. Oppnevne ad hoc utvalg for særlige oppdrag.
 5. Påse at lokalgruppens vedtekter til enhver tid er i samsvar med ALNSFs vedtekter, og prinsipper nedfelt i NSFs vedtekter.
 6. Fungere som bindeledd mellom medlemmer i lokalgruppen og ALNSFs landsstyre.
 7. Leder, evt stedfortreder, deltar på lokalgruppelederkonferanser (LGK) i regi av ALNSFs landsstyre.
 8. Leder, evt stedfortreder, deltar på NSFs årlige lokale fagpolitiske konferanse.

C. Styremøter:

 1. Styremøter holdes minst X ganger årlig, og ellers så ofte lederen eller minst X av styrets medlemmer finner det nødvendig. Det skal føres protokoll fra styrets møter.
 2. Innkalling til møte, saksliste, nødvendige bilag og protokoll fra foregående møte skal i alminnelighet være sendt medlemmer og varamedlemmer minst X uke/r før møtet holdes.
 3. Styret er beslutningsdyktig når minst 2/3 av totalt antall stemmeberettigete medlemmer og varamedlemmer er til stede.
 4. Alle avgjørelser treffes ved alminnelig flertall, med mindre annet er bestemt i lokalgruppens vedtekter. I tilfelle stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.

§ 6 Nominasjonskomiteen

A. Mandat:

Nominasjonskomiteen innstiller for valg som skal skje under årsmøtet.
Innstillingen skal foreligge ved årsmøtets åpning. For øvrig skal nominasjonskomiteen utføre sin funksjon i samsvar med valgreglement godkjent av årsmøtet. Valgreglementet skal være i samsvar med de prinsipper som gjelder for valg under GF.

B. Sammensetning:

Nominasjonskomiteen oppnevnes av årsmøtet og består av minimum to personer.

C. Funksjonstid:

Nominasjonskomiteen trer i funksjon etter årsmøtet og fungerer fram til neste årsmøte avslutning.

§ 7 Lokale faggrupper

A. Generelt:

Lokale faggrupper etableres innen de enkelte fylkesledd, slik ALNSFs landsstyre bestemmer. Landsstyret kan beslutte at lokale faggrupper også kan etableres på tvers av fylkesgrensene. ALNSFs landsstyre godkjenner eventuell oppløsning av en lokal faggruppe.

B. Vedtektsmodell for lokale faggrupper:

Vedtektsmodell for lokale faggruppers drift, struktur, valg osv. vedtas av ALNSFs generalforsamling. Basert på denne modellen godkjenner ALNSFs landsstyre eventuelle tilpasninger for den enkelte lokale faggruppe.

§ 8 Årsberetning, regnskap og budsjett.

A. Beslutningsorgan:

Lokalgruppens årsberetning, regnskap og budsjett legges frem på årsmøtet.

Lokalgruppen skal sende årsberetning til landsstyret innen utgangen av februar.

B. Administrativ oppfølging:

Føring av lokalgruppes regnskaper ivaretas av NSF, som også besørger relevante innberetninger til offentlige myndigheter.

§ 9 Verv og ansettelse i NSF

Vedtektsfestete verv i faggruppens sentrale og lokale organisasjonsledd, samt i sentralt og lokalt fagforum, kan ikke kombineres med ansettelsesforhold i NSF.

§ 10 Habilitetsregler

Forvaltningslovens regler når det gjelder inhabilitet har tilsvarende anvendelse for saksbehandling i faggruppens besluttende organer. Når det på forhånd er klart eller sannsynlig at et medlem i det aktuelle besluttende organ blir ansett som inhabil under behandling av en sak, skal vedkommende fratre under behandlingen av saken.

§ 11 Vedtektsendringer

A. Kvalifisert flertall for vedtak:

Endringer i lokalgruppens vedtekter må vedtas med 2/3 flertall av tilstedeværende stemmeberettigete på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må på forhånd godkjennes av ALNSFs landsstyre.

§ 12 Oppløsning

A. Beslutning:

Beslutning om oppløsning av lokalgruppen krever 5/6 flertall blant tilstedeværende stemmeberettigete på årsmøtet, og må bekreftes av ALNSFs landsstyre.

B. Disponering av gjenværende midler:

Ved oppløsning skal lokalgruppens midler tilfalle ALNSF sentralt. Midlene skal stå urørt i 10 år, i tilfelle ny lokalgruppe etableres og godkjennes i løpet av denne perioden.

Vedtektene omfatter all virksomhet i ALNSF (navn på lokalgruppe).

 

Vedteker for lokalgrupper i ALNSF
September 2014

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo