Bruk av trygg kirurgi forbedrer pasientresultater

Causal Analysis of World Health Organizations’s Surgical Safety Checklist Implementation Quality and Impact on Care Processes and Patient Outcomes

Secondary Analysis From a Large Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial in Norway

Studien undersøker hvordan bruk av sjekkliste for trygg kirurgi forbedrer pasientresultater gjennom å analysere kliniske strukturer, prosesser og resultater relatert til implementering av trygg kirurgi på operasjonsstua (struktur- prosess- og resultatelementene ble definert av Donabedian rundt 1980 som en inndeling og definisjon på kvalitet av helsetjenester).

Tilnærmingen er beskrevet og synliggjort ved hjelp av figur 1 i artikkelen. Prosessparametrene som ble valgt var preoperativ merking av operasjonsfelt, tiltak for å opprettholde normotermi, og tidspunkt for adm av antibiotika. Pasientresultater inkluderte postoperativ infeksjon, sårruptur, kardiale komplikasjoner, lungekomplikasjoner, perioperativ blødning og intraoperativ blodtransfusjon. Kvalitet på implementering av trygg kirurgi ble også målt – ved å se på lojalitet til bruk av sjekklisten, definert som bruk av alle 3 deler av sjekklisten.

Resultatdelen er oversiktlig og kortfattet.

Metodedelen og beskrivelsen av denne kan fremstå tung å forstå for alle de av oss som ikke er fortrolig med å lese forskningsartikler. Her følger noen beskrivelser og forklaringer, slik at ikke ukjente begrep og finurlige metodebeskrivelser skal stoppe dere fra å lese en ellers god artikkel.

«Stepped Wedge Cluster Randomized Controlled Trial»: Dette beskrives som en sub-gruppe av en Randomized Controlled Trial (RCT), som anses å være gullstandarden. Ved en Stepped Wedged Cluster vil den samme gruppen først være kontrollgruppe, på et senere tidspunkt, når intervensjonen er iverksatt, bli en intervensjonsgruppe. I den aktuelle studien vil forskjellige «clusters» (grupper) endres fra kontroll- til intervensjonsgruppe etter hvert som trygg kirurgi implementeres.

Odds ratio (OR) - dette er et relativt mål på effekt ved sammenligning av en intervensjonsgruppe med en kontrollgruppe, altså for å se på forskjeller. Hvis resultatet er likt i begge gruppene vil OR = 1. Hvis OR > 1 er resultatet bedre i kontrollgruppen enn i intervensjonsgruppen, og motsatt; ved OR < 1 er resultat bedre i intervensjonsgruppen.

Forskningsartikkelen er systematisk og godt skrevet. Det understrekes ikke bare styrkene, men også begrensingene ved forskningsresultatene. Den foreslår videre områder for fremtidig videre forskning, og fremstår balansert.

Studien har utspring fra Haukeland og norske forhold. Vi kan derfor «anta» at mange av funnene kan være gjenkjennbare for oss.

Artikkelen er også sitert i NAForum, tidsskriftet for Norsk Anestesiologisk forening, under overskriften «Sjekklister gir bedre arbeidsprosesser og utfallsmål.» Av resultatene i studiene har de trukket frem at gjennomføring av sjekklisten fører til økt bruk av hypotermiforebyggende tiltak og bedre timing av administrering av antibiotika, da flere får medikamentene i rett tid i forhold til operasjonsstart. Det understrekes at forutsetningen for positiv effekt er at sjekklisten i Trygg Kirurgi gjennomføres på en ordentlig måte, som i følge studien er systematisk gjennomgang av alle tre delene i sjekklisten.

pdfHaugen_et_al_2017_Causal_analysis_og_WHO_SSCpdf.pdf225.93 KB

Innsendt av Bente og Irene

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo