Kriterier for tildeling av økonomisk støtte fra Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder

Medlemmer av Anestesisykepleierne NSF Vest-Agder kan søke økonomisk støtte til kurs, reiser, prosjekter og lignende fra lokalgruppa i Vest-Agder.

Årsmøtet avgjør retningslinjer for hvor stort beløp som skal avsettes til fordeling påfølgende år.

Søker må være medlem av Anestesisykepleierne NSF Vest Agder og ha betalt årskontingent innen forfall.

Søknad sendes skriftlig til det lokale Anestesisykepleierne NSF-styret.

Søknad bør inneholde kursplan, tidsplan ved prosjekter, program, budsjett, målsetting og begrunnelse for søknaden.

Søker forplikter seg til å informere styret om han/hun har fått økonomisk støtte fra annet hold.

Søknadsfrist for Anestesisykepleierne NSF fagkongress er 20. mai. Denne fristen er endelig.

Søknader vurderes av styret ut fra:

  • kursets eller prosjektets faglige innhold
  • søkers personlige og faglige engasjement i lokalgruppen som deltakelse på lokalmøter, Anestesisykepleierne NSF arbeid og andre Anestesisykepleierne NSF arrangement
  • tidligere tildelinger
  • gruppens økonomi
  • kursets eller prosjektets faglige tilhørighet. Kurs og prosjekter skal ha relasjon til anestesisykepleiefaget. Kurs i regi av Anestesisykepleierne NSF vil bli prioritert.

Ved søknad om støtte til GF/studiedager vil de som deltar på GF bli prioritert.

De som mottar økonomisk støtte, forplikter seg til å holde referat på et medlemsmøte dersom styret ber om dette.

Alle utgifter må dokumenteres.

Søknad sendes til

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo