Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Første fagfellevurderte artikkel i InspirA -Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing

Første fagfellevurderte artikkel i InspirA -Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing

Skrevet .

I neste utgave kommer første fagfellevurderte artikkel i InspirA-Journal of Anesthesia and Critical Care Nursing. Forfatterene er Line Øvrebø (Intensivsykepleier (MNSc) / Universitetslektor Universitetet i Stavanger) og Britt Sætre Hansen (Professor (PhD) / Intensivsykepleier Universitetet i Stavanger). Sammendraget til artikkelen kan leses i bunnen av artikkelen.

SAMMENDRAG

Bakgrunn

Avansert intensivbehandling har ført til økt overlevelse forkritisk syke pasienter. Flere studier har vist et signifikantlangvarig nedsatt fysisk og psykisk funksjonsnivå hos overlevende etter kritisk sykdom. Det er økende indikasjoner på at tidlig mobilisering av respiratorpasienter er trygt og gjennomførbart, og at det fører til en rekke fordeler. Fordeler av tidlig mobilisering inkluderer: Bedring av fysisk funksjonsnivå, redusert forekomst av delir, samt redusert respiratorbehandlingstid og liggetid på intensivavdeling.

Hensikt

Studiens formål var å kartlegge hvor ofte mobilisering avmobiliseringsklare respiratorpasienter med ≥ 4 liggedøgnble utført. Det ble også undersøkt når respiratorpasientene første gang ble mobilisert, samt det tverrfaglige samarbeidet omkring mobiliseringen. På intensivavdelingen hvor studien fant sted forelå det ikke retningslinjer for mobilisering av respiratorpasienter.

Metode

Studien hadde et kvantitativt, beskrivende design. Datasamling ble utført ved å studere dokumentert mobiliseringsaktivitethentet fra observasjonskurver (n=480) generert av 37 respiratorpasienter med ≥ 4 liggedøgn, som var inneliggende på en intensivavdeling i perioden 1. januar til 31. mars 2015.

Resultater

Studiens funn avdekket at mobiliseringsklare respirator­ pasienter i liten grad ble mobilisert. Det gikk gjennomsnittlig5 døgn fra pasientene var mobiliseringsklare til de ble mobili­sert. Fysioterapeutene var ofte delaktige i mobiliseringsarbeidet sammen med intensivsykepleierne. På observasjonskurvene skrives dagens mål for intensivpasienten, herunder aktivitets­ nivå. Det viste seg at aktivitetsforordningen «mobilisering» hos mobiliseringsklare respiratorpasienter ofte var mangelfull.

Konklusjon

Studiens funn tyder på at det er behov for å innføre retningslinjer for mobilisering av respiratorpasienter i intensivavdelinger. Det bør etableres en tverrfaglig gruppe som har fokus på å bedre mobiliseringspraksis.

Nøkkelord:

pdfInspira_2-19-sammendrag.pdf128.97 KB

Utskrift