Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Gamle rapporter

Hvordan har anestesi- sykepleieres oppgaver endret seg de siste 20 årene?

For fjerde gang skal ALNSF kartlegge anestesisykepleiers arbeidsfunksjon og arbeidsforhold. Undersøkelsen ble gjennomført i 1979, 1989 og i 1999 og er sammen med årets undersøkelse er viktig for å kunne dokumentere utvikling i faget samt gi kunnskap om anestesisykepleierenes funksjon og arbeidsforhold. Slik kunnskap gjør ALNSF bedre rustet til å ivareta medlemmenes interesser. 

ALNSF gjør nå i samarbeid med prosjektleder Sigrunn Drageset, førsteamanuensis ved Høyskolen på Vestlandet en ny kartlegging med utgangspunkt i samme spørreskjema og samme analysemetode, for å ha mulighet for å sammenligne data over tid. Undersøkelsen vil da kartlegge og beskrive anestesisykepleierens funksjon og arbeidsforhold over 39 år.

Anestesisykepleiers rolle har endret seg i takt med den medisinske og den teknologiske utviklingen. Fra drypping av eter på maske med kliniske observasjoner, til anestesier med multifarmasi og høyteknologisk overvåkning. De 20 siste årene har vi gått fra sykehus som var organisert under fylkeskommunene til sykehus som tilhører helseregioner og helseforetak. Pasienten har blitt ennå eldre og sykere, og nasjonale tall viser at dette er en utvikling som vil fortsette. Flere anestesier på utposter som MR og gastrolab og nye kirurgiske metoder som laparoskopi, robotkirurgi, dagkirurgi har gitt nye utfordringer for anestesipersonalet. Men fremdeles er det pasienten og møte med den enkelte pasient som er utgangspunktet for anestesisykepleie. I vårt arbeide har vi overlappende oppgaver med anestesilegen, og det har blitt høyere tetthet av anestesileger. Spesielt på de store sykehusene er det god tilgang på anestesileger, men om dette er gjeldende hele døgnet er usikkert. Anestesisykepleier har også en oppgaver i forbindelse med akutte situasjoner både i og utenfor sykehus. Utdanning for anestesisykepleiere har gått fra kurs til sykehusintern opplæring. På slutten av 90-tallet ble anestesisykepleie en høyskole- og universitetsutdannelse og nå gjør mastergraden sin innpass i utdannelsen.

Helsesektoren og vår utdanning er under endring. Benyttes anestesisykepleiers kompetanse til det beste for pasienten? Bruker helseforetakene anestesisykepleier der vi trengs mest? Kunnskap om endringer i anestesisykepleierens arbeidsfunksjon og arbeidsforhold er viktig både for å ivareta medlemmenes interesser og for å tilrettelegge utdanning til dagens arbeidsfunksjon, og for å kunne gi gode svar til helsemyndighetene om hvordan spesialisthelsetjenesten kan benytte seg av den kompetansen anestesisykepleier innehar.

Alle ALNSF medlemmer med riktig registrert e-post adresse kommer til å få en spørreundersøkelse om anestesisykepleiers arbeidsfunksjon og arbeidsforhold denne våren. Dette er din sjanse å bidra til anestesisykepleiefelleskapet på. En undersøkelse med høy svarprosent gir et riktigere bilde av dagens situasjon, og gir oss større mulighet til å videreutvikle anestesisykepleiers fag og funksjon til pasientens beste.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo