Nyheter fra ALNSF

Internasjonal godkjenning av norsk anestesisykepleier- utdanning

DSC 4786"On site teamet" fra ve. Marit Vassbotn Olsen, Jennifer Yang (Taiwan), Marianne Riesen (Sveits) leder av gruppen og Berit Valeberg, lokal ekspert.

Anestesisykepleierutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) campus Bergen fikk i mai 2017, som den første i Norge tildelt den høyeste internasjonale akkrediteringen for utdanning av anestesisykepleiere: godkjenning og anerkjennelse av International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

IFNAs ”Anesthesia Program Approval Process” (APAP) er utviklet som en internasjonal standard på anestesisykepleierutdanning.

En stor jobb

Sykelpleie 1032Sigrunn Drageset , Sissel Johansen Brenna og Marit V. Olsen

Høsten 2015 søkte Høgskulen i Bergen (HiB) om stipend fra IFNA, til arbeidet for en internasjonal godkjenning av sin anestesisykepleierutdanning. Stipendet ble innvilget våren 2016. Etter en grundig prosess der alle dokumenter vedrørende utdanningen ble oversatt til engelsk og sendt til ”IFNAs Education Committee”, kom en velforberedt komité på besøk til HiB i september 2016. Komiteen var på besøk i tre dager, og  «alle forhold» omkring anestesisykepleierutdanningen ble diskutert. Utdanningsplaner og gjennomføring av utdanningen ble gjennomgått, og både studenter, høyskolelærere og praksislærere intervjuet. Etter besøket har man ventet på godkjenning fra IFNAs styre. Denne godkjenningen kom på IFNA styremøtet i Budapest i mai.

Internasjonal betydning

IFNA sitt mål med en slik internasjonal godkjenning er å forbedre pasientsikkerhet under anestesi, helse og velferd, uavhengig av tilgjengelige lokale ressurser. Dette er i tråd med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og World Federation of Societies of Anaesthesiologists (WFSA) sine mål for trygg anestesi. Det er blitt avdekket at fem av syv millioner mennesker ikke har tilgang til trygg anestesi og kirurgi, og dette koster flere menneskeliv enn malaria, turberkolose og AIDS til sammen. Denne helsekrisen jobber nå IFNA sammen med WFSA og WHO for å finne løsninger på.

”Med den mangelen på helsepersonell som finnes i både høy- og lavinntektsland er det fare for at man tar snarveier når man skal fylle behovet for utdannet personell. WFSAs medlemsland står sammen om å ta ledelsen for å kunne tilby trygg anestesi. Løsningene må tilpasses i hvert enkelt land”

forteller Jannicke Mellin-Olsen, president elect i WFSA, i et intervju med Dagens Medisin. Med IFNAs akkreditering håper vi at anestesisykepleiere som utfører sine oppgaver selvstendig kan være med å løse den enorme ressursmangelen det er på anestesikompetanse i verden. I noen land –slik som i Skandinavia, Frankrike, Sveits og USA har anestesisykepleiere en selvstendig funksjon. Med dette samarbeidet rundt pasienten vil ressurskrisen være enklere å løse, fordi det koster mindre ressurser å utdanne en anestesisykepleier fremfor en anestesilege. Da vil en anestesilege kunne administrere flere operasjonsstuer der anestesisykepleier er tilstede hos pasienten kontinuerlig.

Høgskulen på Vestlandet baner vei

Campus kronstad2HVL - Campus Bergen

Takket være den store jobben HVL har lagt ned i denne godkjenningsprosessen håper ALNSF på at flere høyskoler og universiteter vil søke internasjonal akkreditering. IFNA har nå åpnet for å akkreditere utdanninger som ansees å ha tilsvarende nivå som tidligere godkjent utdanning. Dette kan være godt nytt for hele anestesisykepleier-Norge da vi har en felles rammeplan. For detaljert informasjon om akkrediteringsnivåer kan man lese mer på www.ifna.site/ifna-accreditation-program.

ALNSF takker

ALNSF ønsker å takke HVL for jobben som er lagt ned i forbindelse med akkrediteringen. En spesiell takk til høyskolelærer Marit Vassbotten Olsen for både gjennomføring av akkrediteringen ved HVL, og for jobben som internasjonal kontakt for ALNSF i IFNA. Det har vært jobbet med en forenklet godkjenningsprosess, og her har Vassbotten Olsen vært en tydelig stemme på vegne av de norske utdanningene.

Godkjenningsordningen består av tre nivå – Level 1-3. Enkelt forklart her:

Level 1 – Registration

her søker utdanningen om en bekreftelse på at de har en utdanningsplan som er i tråd med IFNAs standard for utdanning av  anestesisykepleiere, sammen med kopi av utdanningsplanen. De blir da registrert av IFNA.

Level 2 – Recognition

Her søker utdanningen om en bekreftelse på at de har en utdanningsplan som er best mulig tilpasset IFNAs standard for utdanning for anestesisykepleiere, sammen med kopi av utdanningsplanen og annen viktig info fra utdanningen. Utdanningsplanen vurderes av IFNA og må oppfylle Educational Standards III og IV for å bli godkjent

Level 3 – Accreditation

Her søker utdanningen om bekreftelse på at de har en utdanningsplan som er tilpasset/lik  IFNAs standard for utdanning. Utdanningen må  oppfylle alle punkt i IFNAs ”Educational Standards for Preparing Nurse Anesthetists”.  Studenten må ha grunnutdanning som sykepleier og utdanningen må ha en varighet på 18 – 24 måneder. En komite fra IFNA kommer på besøk til utdanningsinstitusjonen – on site visit -  for å gjennomgå fagplan, se på skolefasiliteter og besøke praksisfeltet.

Deemed Accreditation Status; her søker utdanninger om en bekreftelse på at de tilsvarer en allerede godkjent utdanning. Kan gjøres der det finnes nasjonale/like standarder for utdanning, slik at man slipper on site visit.

Utskrift

nsf weblogo

ALNSF er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

ALNSF - Anestesisykepleiernes Landsgruppe av NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)