Nyheter fra Anestesisykepleierne NSF

Midler til Fagutvikling 2020

Midler til Fagutvikling 2020

Sentralt fagforum utlyser midler til Fagutvikling 2020, alle faggruppemedlemmer i NSF kan søke midler til fagutviklingsprosjekter.

Søknad sends til Anestesisykepleierne NSF ved sekretær Ann- Cathrin Leonardsen: , innen 05.03.2020

Kriterier for tildeling:

Formål

Formålet med ordningen er å bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter. Avsetninger til det nevnte formål inngår som en del av forbundsstyrets årlige budsjettvedtak tilsvarende en ramme tilsvarende NOK 1 million.

Prosjektene skal bidra til planlegging og gjennomføring av faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi som ikke inkluderer utviklingstiltak og prosjekter som NSF selv iverksetter.

Faglige kriterier

Prosjektet skal være innenfor landsmøtevedtatte (2019-23) innsatsområder og/eller den enkelte faggruppes innsatsområder. Prosjektet/utviklingstiltaket det søkes støtte til skal ha et sykepleiefaglig perspektiv. Dersom prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og faggruppe må det framkomme hva som er de enkelte parters bidrag. Samarbeidsprosjekter mellom ulike faggrupper prioriteres.

Generelle kriterier

Enkeltmedlemmer og faggrupper kan søke. Der søker er en enkeltperson må vedkommende ha vært medlem i faggruppen i minimum 2 år. Det gis ikke tilskudd til dekning av lønnsmidler eller tapt arbeidsfortjeneste. Fagdager og kurs kan inngå som en del av prosjektet det søkes midler til. Den vedlagte søknadsmalen skal benyttes. Sluttrapport sendes til Sentralt fagforum ved avslutning av prosjektet. Sentralt fagforum kan synliggjøre resultater av prosjektet.

Alle søknader skal først anbefales og prioriteres av styret i faggruppen. Søknadsmalen finner du ved å følge linken og skal benyttes. https://www.nsf.no/vis-artikkel/4811120/17399/-Sentralt-fagforum-utlyser-midler-til-Fagutvikling--2020   Tildeling av fagutviklingsmidler vil foretas av Sentralt fagforums AU i mai.

Utskrift

nsf weblogo

Anestesisykepleierne er en faggruppe under Norsk Sykepleierforbund.

Kontaktinformasjon

Anestesisykepleierne NSF

Norsk Sykepleierforbund
Tollbugata 22
Postboks 456, Sentrum 0104 Oslo

Mobil: 900 82 187 (Leder)

anestesisykepleierne NSF logo